ಮೆಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ | ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಗಳು

ಮೆಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ | ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಗಳು. ಕಿರುಚಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವುದು. ಕೂಗು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತದ ಗಾಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ